Często słyszymy pytania: Jak napisać pozew? – nasza rada brzmi: Rozważ, czy lepiej będzie w ogóle go nie pisać… – może wystarczy stworzyć przestrzeń porozumenia i załatwić sprawę bez udziału sądu. Nie wiesz jak? My to robimy profesjonalnie

Oczywiście jest pewien odsetek spraw, w których wymagana jest wizyta w sądzie. W tych też często mediacjie pomagają przyspieszyć postępowanie sądowe. Ale wiele z pozostałych spraw możesz załatwić pozytywnie dogadując się z drugą stroną w bezpośrednich rozmowach, lub, jeśli to jest utrudnione, możesz skorzystać z pomocy MEDIATORIUM.

Aby rozjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące MEDIACJI, MEDIATORIUM i ewentualnego postępowania sądowego, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Q&A

Wszystko, co ważne o mediatorium, mediacjach i sprawach sądowych

Jest to dobrowolne, poufne i nieformalne postępowanie alternatywne dla procesu sądowego w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody. Mediacje prowadzi bezstronny mediator, który nie jest zaangażowany w spór. Celem mediacji w sprawach cywilnych jest doprowadzenie do porozumienia w spornych sprawach i zawarcie ugody satysfakcjonującej dla wszystkich stron konfliktu. Nasz ośrodek prowadzi jedynie mediacje cywilne. Jednak mediacje można stosować również w sprawach karnych. Wówczas celem jest naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych. W sprawach karnych, mediacja pozwala sprawcy przejąć odpowiedzialność, za skutki przestępstwa, zaś pokrzywdzonemu wyrazić swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania z tym związane.

Najczęściej około 2 do 3 tygodni, choć to zależy od złożoności sprawy, ilości kwestii do uregulowania oraz dostępności czasowej stron. Niekiedy trzeba w trakcie wykonać pewne działania dodatkowe, które mogą nieco wydłużyć ten czas do kilku tygodni. W jednej ze spraw np. zaistniała potrzeba wykonania spisu rzeczy z natury, żeby mieć pewność, że pewne towary jednej ze stron faktycznie znajdują się w magazynie, który prowadzi druga strona sporu. Dla odmiany, najkrótsza mediacja nie trwała nawet piętnastu minut – nie licząc czasu niezbędnego na podpisanie ugody.
Dla porównania – typowy proces sądowy w sprawach gospodarczych trwa około 160 tygodni – czyli około 3 lat.
Więc mediacje są około 52x szybsze niż postępowanie sądowe!

Zwykle mediacje kończą się osiągnięciem porozumienia, które w sposób trwały rozwiązuje spór uczestników tego postępowania. To porozumienie jest spisywane w postaci ugody.

Ponadto, w mediacji prywatnej, gdy strony zawrą ugodę oraz jeśli sprawa była skierowana przez sąd (niezależnie, czy zawarto ugodę, czy nie) mediator sporządza protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego. Ugoda jest wówczas załącznikiem do protokołu.

Protokół otrzymują uczestnicy mediacji (strony konfliktu) oraz sąd, który skierował sprawę do mediacji. W mediacji pozasądowej, protokół i załączoną ugodę przesyła się do sądu, który byłby właściwy do rozpatrzenia sprawy. Dodatkowo, aby przyspieszyć ewentualną egzekucję warto wnioskować o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności.

Umowa zawarta przed mediatorem, aby mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej (tzn. żeby wywoływała takie same skutki) musi być zatwierdzona przez sąd.
Aby jednak sąd zatwierdził ugodę, potrzeba aby przynajmniej jedna ze stron złożyła wniosek o zatwierdzenie ugody – sąd nie może zrobić tego z urzędu.

Dodatkowo – to ważne – jeśli ugoda podlega wykonaniu na drodze egzekucji, dodatkowo należy wnioskować o nadanie klauzuli wykonalności.

Ugoda, która nie została zatwierdzona przez sąd, ponieważ żadna ze stron nie złożyła stosownego wniosku jest ważna, jednak wywołuje skutki prawne jak zwykła umowa prawa cywilnego. W praktyce może to oznaczać, że jeśli jedna ze stron nie wywiązuje się np. ze spłaty zadłużenia, do której zobowiązała się w ugodzie, to bez zatwierdzenia ugody przez sąd i nadania klauzuli wykonalności druga strona nie może od razu realizować takiej ugody w postępowaniu komorniczym.

Zwyk

W protokole umieszcza się jedynie:

 • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres stron
 • Imię i nazwisko oraz adres mediatora
 • Miejsce i czas przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
 • Wynik mediacji

Dodatkowo, gdy zawarto ugodę – stanowi ona załącznik do protokołu.
Gdy sprawa była skierowana z sądu, dodatkowo umieszcza się sygnaturę akt danej sprawy.

Ponieważ mediacje są poufne i nieformalne (zobacz zasady mediacji) nie umieszcza się żadnych innych zapisów, w tym także nie umieszcza się oświadczeń stron, propozycji ugodowych, zajmowanych stanowisk ani żadnych faktów z przebiegu mediacji (poza wymienionymi powyżej). 
Służy to budowaniu zaufania i szczerej rozmowie, które są konieczne do wypracowania satysfakcjonującego porozumienia.

Z mediacji można korzystać zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w trakcie. W sprawach cywilnych, najefektywniej jest, gdy z mediacji korzysta się ZAMIAST postępowania sądowego. Wówczas można skorzystać ze wszystkich korzyści, jakie niesie mediacja.

Mediację prowadzi się:

 • na podstawie postanowienia sądu kierującego do mediacji
 • na podstawie umowy o mediację

Aby wszytko przebiegło optymalnie, najlepiej SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Oczywiście im wcześniej, tym zazwyczaj lepiej. Jeśli skorzystasz z mediacji zanim złożysz ewentualny pozew do sądu, to unikniesz opłaty za wpis, konieczności gromadzenia “twardych dowodów” niezbędnych w postępowaniu sądowym oraz odniesiesz pozostałe korzyści mediacji.

Jeśli już pozew jest w sądzie, to niezależnie czy jesteś powodem czy pozwanym, możesz wnieść o skierowanie sprawy do mediacji. Zazwyczaj sędziowie chętnie kierują sprawy do mediacji, jeśli uznają, że Wasza sprawa się do tego nadaje. Wówczas, jeśli uda się Wam wypracować porozumienie i zawrzeć ugodę sąd zwróci stronie składającej pozew ¾  kosztów tzw. “wpisowego”.

Dla mediacji prowadzonych w MEDIATORIUM honorarium mediatora wynosi:

 • dla spraw do 250 tyś zł – 2500 zł netto powiększone o należny podatek VAT.
 • dla spraw powyżej kwoty 250 tyś zł  oraz spraw, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu – honorarium jest negocjowane indywidualnie.

Koszt mediacji prowadzonej na podstawie skierowania z sądu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. Można je odnaleźć np. na stronie Sądu Okręgowego w Łodzi

Ponadto – w sprawach skierowanych przez sąd:

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit h) ustawy o kosztach sądowych, sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarteuiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 981 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Uwaga!
Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.

Dlatego skorzystanie z mediacji jest opłacalne zarówno przed, jak i w trakcie procesu sądowego!

Za przeprowadzone postępowanie mediacyjne płacą strony.

Zasadą jest, że koszty mediacji dzielone są solidarnie po równo między wszystkie strony konfliktu, chyba, że w toku postępowania mediacyjnego uczestnicy wspólnie ustalą inaczej.

Zasadniczo, niemal we wszystkich.

W sprawach cywilnych mogą to być np. sprawy o:

 • zapłatę
 • podział majątku wspólnego
 • dział spadku
 • zniesienie współwłasności
 • należności ze stosunku pracy
 • zaspokojenie potrzeb rodziny

W sprawie o rozwód oczywiście jedynie sąd może orzec o rozwodzie, ale już sprawy z tym związane warto ustalić w mediacji. W tym np. sprawy dotyczące:

 • alimentów
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
 • kontaktów z dziećmi
 • planu opiekuńczo – wychowawczego
 • spraw majątkowych

W zakresie prawa pracy poza mediacjami w sprawach dotyczących roszczeń między pracodawcami i pracownikami często prowadzimy mediacje między pracownikami, zespołami projektowymi, managerami oraz np. członkami zarządów. Powszechnie też prowadzi się mediacje między związkami zawodowymi i pracodawcami.

W zakresie prawa gospodarczego mogą to być m.in. sprawy o:

 • zapłatę należności
 • wykonania umów
 • roszczeń wspólników lub akcjonariuszy przeciwko spółkom
 • ustalenia odszkodowań

Podobnie jak np. rozwód małżonków w prawie cywilnym, również np. w sporach korporacyjnych, niektóre kwestie podlegają wyłącznie kompetencjom sądu. Ale również w tych sprawach mediacje mogą być najskuteczniejszym sposobem na zakończenie sporu w sposób trwały i satysfakcjonujący dla wszystkich uczestników.

Najprościej można skontaktować się z nami. Nasi mediatorzy profesjonalnie poprowadzą mediację drogą do porozumienia.
Można również skorzystać z list mediatorów, które prowadzą sądy okręgowe w Polsce.

Jeśli jeszcze pozew nie został złożony, warto rozważyć mediacje przedsądowe i w ogóle nie iść do sądu…
Jeśli sprawa jest w sądzie, warto zaproponować, aby sąd skierował sprawę do mediacji.

W jednym i w drugim przypadku można zgłosić się do nas – do MEDIATORIUM.
Tworzymy przestrzeń porozumienia.

To możemy powiedzieć Ci bardzo precyzyjnie: nie wiemy! I chyba nikt tego nie wie. Nie ma chyba rzetelnego rankingu adwokatów, który mógłby obiektywnie takiego wskazać. Większość obywateli korzysta z dwóch metod poszukiwania najlepszych adwokatów czy radców prawnych: najstarszej – polecenia znajomych i najnowszej – z opinii w Internecie. Jeśli szukasz adwokata, aby złożyć pozew cywilny, my sugerujemy – zanim to zrobisz, rozważ MEDIACJE… 

Zobacz odpowiedź powyżej.

I nie zapominaj, że niezależnie od tego, czy znajdziesz odpowiadającego Ci adwokata lub radcę prawnego prawdopodobnie warto skorzystać z mediacji.

Oczywiście każdy ma prawo do pełnomocnictwa procesowego oraz wsparcia zawodowego prawnika. Gdy negocjujesz poważne kontrakty lub zawierasz inne umowy być może również pomaga Ci radca prawny lub adwokat. W mediacji jest podobnie.

Dla szybkości i efektywności mediacji zazwyczaj kluczowe jest osobiste zaangażowanie stron konfliktu. Dzięki temu możesz mieć bezpośredni wpływ na przebieg i rezultat mediacji. Zadbać o swoje najważniejsze i najgłębsze interesy.
Należy jednocześnie przyznać, że wiele mediacji zakończonych ugodą prowadzone jest wyłącznie w gronie pełnomocników i mediatora. 

Wybór należy do Ciebie. Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się z nami.

Naszym zdaniem, zazwyczaj warto, jeśli nie posiadasz wystarczającej wiedzy prawniczej. Tym bardziej, jeśli przedmiot sprawy jest dla Ciebie istotny lub dotyczy spraw o dużej wartości materialnej.

Warto zasięgać porady adwokata lub radcy prawnego. Warto uzgadniać z nim umowy lub ugody mediacyjne. Warto pytać o możliwe konsekwencje prawne różnych decyzji. Warto dobrze chronić swoje interesy.

Nie zawsze!

Chociaż czasami nie ma innego wyjścia niż sprawa w sądzie, to zanim udasz się do sądu rozważ, czy chcesz poświęcić na tę sprawę średnio 160 tygodni, być może ponieść koszty zastępstwa sądowego, koszty biegłych sądowych, zmagać się z postępowaniem egzekucyjnym i do tego wszystkiego, tak jak zdecydowana większość uczestników postępowania sądowego – na końcu być niezadowolonym?

Zdecydowana większość spraw cywilnych – w tym również gospodarczych – nadaje się w całości lub w części do mediacji. Być może Twoją sprawę da się rozwiązać na drodze mediacji? Dzięki temu można by je zakończyć ponad 50x szybciej i czasem nawet 22x taniej niż w sądzie! A do tego, tak jak ponad 98% uczestników mediacji – wyjść z pełną satysfakcją i zadowoleniem, nawet, jeśli nie osiągnięto porozumienia w 100%…

Jeśli tylko to możliwe, najlepiej w ogóle nie idź do sądu!

A jeśli naprawdę nie da się uniknąć sprawy w sądzie, trzeba się do niej solidnie przygotować: merytorycznie, mentalnie oraz organizacyjnie.

Tym jednak my się nie zajmujemy. 

Jeśli jednak twoja sprawa zawiera elementy, które można uregulować na drodze porozumienia – skontaktuj się z nami.

Umowa o mediację może być odrębną umową lub mieć postać tzw. klauzuli mediacyjnej w umowie głównej.Powinna przede wszystkim zawierać:

 • określenie co jest przedmiotem mediacji – czyli jakiego rodzaju sporu dotyczy lub jakiego rodzaj stosunku prawnego, z którego spór może wyniknąć
 • osobę mediatora lub sposób wyboru mediatora

Uwaga! Umowa mediacyjna (jak większość umów w naszym kraju) nie musi być zawarta na piśmie. Można ją również zawrzeć np. przez samo wyrażenie zgody na mediację.

Klauzula mediacyjna to zapis w umowie, który określa, że strony w przypadku ewentualnego sporu, który powstałby między nimi w przyszłości skorzystają z mediacji zanim skierują sprawę do sądu.

Przykładowy wzór klauzuli mediacyjnej

§1 W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, strony [zleceniodawca i zleceniobiorca] zobowiązują się do skierowania sprawy do mediacji do Mediatorium prowadzonego przez Solution Creators, ul. Szklarniowa 13, 95-030, Starowa Góra.

§2 W przypadku braku możliwości lub odmowy prowadzenia mediacji przez podmiot wskazany w § 1 strony wspólnie wybiorą mediatora z list mediatorów prowadzonych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

§3 Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu.